strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 21-03-2005


Przetarg nieograniczony: "Wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w ciągu ulic: Gospodarskiej, Sw. Floriana i Sw. Sebastiana"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ciągów głównych sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w ciągu ulic: Gospodarskiej, ¦w. Floriana i ¦w. Sebastiana w Bestwinie i w Bestwince - 1555 mb łącznie.
CPV:  45.23.11.10 - 9 
45.23.21.50 - 8
 
2. Zamówienie należy wykonaæ według:
- dokumentacji technicznej,
- przedmiaru robót.

Termin składania ofert:

21-03-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

21-03-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 lipca 2005

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), - przetarg nieograniczony ZP340/06/05 Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43 - 512 Janowice

Cena oferty:

cena bez VAT:   223 757,90 zł
słownie:  dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięædziesiąt siedem złotych i 90/100

cena z VAT:   239 420,95 zł
słownie:  dwieście trzydzieści dziewięæ tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 95/100