strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-05-2006


Przetarg nieograniczony: "Budowa zadaszenia estrady widowiskowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Budowa zadaszenia istniejącej estrady usytuowanej na terenach rekreacyjnych przy ulicy Batalionów Chłopskich w Kaniowie (południowa częśæ działki nr 378/27).

dane techniczne:

istniejąca scena:
wymiary obrysu zewn. 15,20m x 9,00m 
powierzchnia użytkowa 136,80m2
wysokośæ    1,00m  

zadaszenie:
16,00m x 10,20m
163,20m2
6,68m

Konstrukcja stalowa zadaszenia wykonana zostanie ze stali St3S natomiast pokrycie zadaszenia stanowiæ będzie gont bitumiczny na deskowaniu.

 

Termin składania ofert:

08-05-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

08-05-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 miesi±ce od podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (co najmniej 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat). Jako "zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej" rozumie się budowę i montaż konstrukcji  stalowej o powierzchni co najmniej 150m2.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu