strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-11-2003


Przetarg nieograniczony: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

Zamawiający:

Wojt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina (5 km sieci, 80 przyłączy, 2 przepompownie)

Termin składania ofert:

28-11-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

28-11-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31 maja 2004r.

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

¦RODOWISKO Teresa Szendoł
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
ul. Harcerska 6a
43 - 300 Bielsko - Biała


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 52 400,00 zł
słownie: pięædziesiąt dwa tysiące czterysta złotych i 00/100

z VAT: 63 928,00 zł
słownie: sześædziesiąt trzy tysiące dziewięæset dwadzieścia osiem złotych i 00/100