strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-04-2005


Przetarg nieograniczony: "Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina" - unieważniony

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina - ul. Kościelna.
Zakres robót:
- roboty ziemne, profilowanie istniejącego podłoża
- wykonanie krawężników ulicznych
-  wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym od 0/31,5 mm.
-  wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej dla ruchu KR-1 grubości 6 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie studzienek ściekowych,
-  wykonanie oznakowania poziomego (uwaga: oznakowanie wykonaæ po upływie 2 tygodni od wykonania nawierzchni asfaltobetonowej)

2. CPV: 45.23.31.31  - 6, 45.23.32.20 - 7, 45.23.32.70  - 2
 
3.  Zamówienie należy wykonaæ według:
a.  dokumentacji technicznej,  
b. przedmiaru robót,
c.  "Ogólnych specyfikacji technicznych" - zał. A.
d.   "Szczegółowej specyfikacja technicznej" - zał B,
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

20-04-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

20-04-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 miesi±ce od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu