strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 06-11-2006


Przetarg nieograniczony : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie 2006/2007 oraz 2007/2008:  tj. odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu oraz likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu.     
Utrzymanie zimowe dróg odbywaæ się będzie według wykazu i kolejności dróg, stanowiącego
załącznik nr 7 (od str. 1 do 5) do SIWZ.
£ączna długośæ utrzymywanych dróg wynosi ok. 82 km. Dodatkowo do utrzymywania zaliczone są parkingi przy szkołach, kościołach itp.o powierzchni ok. 16 500 m2, (zgodnie z załącznikiem nr 7
do SIWZ).

2.  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.
3.  Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3

Termin składania ofert:

06-11-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

06-11-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego pok. nr 7

Termin realizacji:

od 15.11.2006 r. do 30.04.2007 r. oraz od 15.11.2007 r. do 30.04.2008 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 8zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja - archiwum ZIP 27[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 27[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - format pdf 106[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/30/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

REZBUD P.H.U.
Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43 - 512 Janowice

Cena oferty:

a. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - ciągnik opłużony:
bez VAT: 58,00 zł
słownie:  pięædziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  62,06 zł
słownie:  sześædziesiąt dwa złote i 06/100
 
b. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - ciągnik z rozsiewaczem
(mieszaniny kruszyw naturalnych z solą):
bez VAT: 160,00 zł
słownie:  sto sześædziesiąt złotych i 00/100
z VAT:   171,20 zł
słownie:  sto siedemdziesiąt jeden złotych i 20/100

c. 1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - ciągnik z rozsiewaczem
(materiałów uszorstniających tj. kruszyw naturalnych):
bez VAT: 120,00 zł
słownie:  sto dwadzieścia złotych i 00/100
z VAT:  128,40 zł
słownie:  sto dwadzieścia osiem złotych i 40/100