Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów:

  1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów – etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Bestwina – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Bestwinka – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Janowice – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekty będą dostępne: od 3 września 2019 r. do 2 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, Bestwina

 w poniedziałek w godz. 9.00-16:30, od wtorku do czwartku w godz. 9.00-15:00,
w piątek w godz. 9.00-13:30.

Dyskusja publiczna z udziałem projektanta w/w projektów planów odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, Bestwina (sala sesyjna) o godz. 14.00

Uwagi do projektów planów można składać:
od 3 września do 17 października 2019 r. na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i z części graficznej. Tekst planu to uchwała Rady Gminy natomiast rysunek planu to załącznik graficzny do tej uchwały. Plan miejscowy ustala m.in. przeznaczenie terenu pod określone funkcje, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, a także warunki obsługi w zakresie infrastruktury.

Ciekawostka:

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte jest:

  • ok. 29 % powierzchni gmin w Polsce
  • ok. 62 % powierzchni gmin w województwie śląskim
  • 100% powierzchni gminy Bestwina

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plany w opracowaniu: