strona główna
  • bip

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Bestwina, 9.04.2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bestwina

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina:
 

dla sołectwa Janowice – etap 2

dla sołectwa Bestwina – etap 3


oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bestwina, 12.03.2021 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bestwina

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – etap 4 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

---------------------------------------------------------------------------------------------

CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i z części graficznej. Tekst planu to uchwała Rady Gminy natomiast rysunek planu to załącznik graficzny do tej uchwały. Plan miejscowy ustala m.in. przeznaczenie terenu pod określone funkcje, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, a także warunki obsługi w zakresie infrastruktury.

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dzień 30.03.2020r.

Klauzula RODO

Plany w opracowaniu: