Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów

Uwagi do projektów planów można składać:
od 3 września do 17 października 2019 r. na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i z części graficznej. Tekst planu to uchwała Rady Gminy natomiast rysunek planu to załącznik graficzny do tej uchwały. Plan miejscowy ustala m.in. przeznaczenie terenu pod określone funkcje, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, a także warunki obsługi w zakresie infrastruktury.

Ciekawostka:

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte jest:

  • ok. 29 % powierzchni gmin w Polsce
  • ok. 62 % powierzchni gmin w województwie śląskim
  • 100% powierzchni gminy Bestwina

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plany w opracowaniu: