strona główna
  • bip

Obowiązki ciążące na właścicielu, zarządcy nieruchomości związane z zimowym utrzymaniem obiektów

Przypomina się o obowiązku ciążącym na właścicielu, zarządcy nieruchomości!

Podstawą prawną określającą zakres obowiązków właścicieli nieruchomości są ustawa z 13 września 1999 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Do  wyżej wspomnianych przepisów można również dołączyć przepisy zamieszczone w Kodeksie Cywilnym, które pośrednio również nakładają na właścicieli obowiązek dbałości o ich posesje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.  Na właścicielu posesji przylegającej bezpośrednio do chodników przepisy nakładają obowiązek jego uporządkowania. Pamiętajmy, że śniegu nie wolno nam zgarniać na jezdnię,  taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Właściciele posesji mają obowiązek usuwać też niebezpiecznie zwisające z dachów nad chodnikami i miejscami, gdzie odbywa się ruch ludzi i samochodów, sople lodu.

Odśnieżanie śniegu z dachu jest obowiązkiem dla właścicieli i zarządców budynków, w szczególności budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych.

 Należy mieć na uwadze fakt, iż ciężar śniegu zalegającego na dachu ulega zmianom.  Dachy winny spełniać odpowiednie normy obciążeniowe, które zgodnie z odpowiednimi obliczeniami branymi pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji dachów budynków są dobierane do danego typu dachu, miejsca jego położenia w terenie, a także innych czynników. Nie może to jednak uśpić naszej czujności, albowiem zgodnie z Prawem budowlanym i ww. przepisami to do nas (właścicieli i zarządców) adresowane są obowiązki stanowiące o bezpieczeństwie ludzi przebywających w obiektach budowlanych, a także wokół nich.

„ Każdy dach ma inną wytrzymałość na pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina kto, kiedy i jak często powinien usuwać śnieg z dachu.

Ryzyko obciążenia śniegiem jest uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji dachów budynków i jego wielkość jest przyjmowana przez projektantów stosownie do cech dachu (np. wielkości, kształtu, stopnia pochylenia połaci dachowych) i innych czynników wpływających na rozkład śniegu na dachu. Znaczenie mają również bliskość sąsiednich budynków, ukształtowanie i rodzaj otaczającego terenu, a także miejscowe warunki.”