strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-07-2006


Przetarg nieograniczony : Modernizacja chodnika przy ul. Krakowskiej i ul. Kościelnej w Bestwinie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja chodnika przy ulicy Krakowskiej i ul. Kościelnej w Bestwinie

2. CPV: 45.23.31.61-5

3. Zakres prac:

Modernizacja chodnika dla pieszych z kostki brukowej na odcinku od drogi gruntowej ul. Krakowskiej-bocznej do ul. Kościelnej w Bestwinie wraz z wjazdami do posesji oraz odwodnieniem (w załączeniu mapka sytuacyjna).
Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót (PR) stanowiących integralną częśæ specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

5. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz
przedmiar robót stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ.

Termin składania ofert:

17-07-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

17-07-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.08.2006r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 97[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/18/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD"
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

Cena oferty:

cena bez VAT : 43 399,47 zł
słownie : cztery trzy trzy dziewięæ dziewięæ i 47/100

z VAT : 52 947,35 zł
słownie : pięæ dwa dziewięæ cztery siedem i 35/100

Termin wykonania zamówienia : 31.08.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy