strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-11-2009


PRZETARG NIEOGRANICZONY: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BESTWINA - ETAP I - BESTWINKA"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka.  

2.Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę:

28 458 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
- kanalizacji grawitacyjnej:  PVC  Φ 315 mm -   6 570 mb,
                                          PVC  Φ 200 mm - 10 209 mb,
                                          PVC  Φ 160 mm -   6 489 mb,

- kanalizacji ciśnieniowej:  PE  Φ 125 mm -   93 mb,
                                        PE  Φ   90 mm -   256 mb,
                                        PE  Φ   75 mm -   2 673 mb, 

- przykanalików:  PVC  Φ 160 mm -    2 168 mb (333 szt.) 
- przepompowni:          12 szt.  
 
3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym powyżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.
Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały byæ wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

5. Niniejsze zadanie jest częścią projektu, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦ląskiego na lata 2007-2013. Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu z zamawiającym.

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233140-2 Roboty drogowe

7. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwinka, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

07-12-2009 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-12-2009 09:00

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Do 30.11.2011 r.

Wadium:

350 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Kryteria oceny:
Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaæ się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 11, 12, 13, 14, 15 SIWZ,
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania polegające na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, o długości 12 000 mb składającej się z sieci ciśnieniowej
i grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 5, 6, 7  SIWZ.
c. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi dysponowaæ osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 8 SIWZ.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
spełnienie warunku:
-  posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 2 000 000,00 zł.
- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 16 SIWZ.
e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Spełnienie warunku: nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunku na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 14, 15  SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniaæ warunki udziału w postępowaniu oraz złożyæ dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie
z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika o którym mowa powyżej.

3. Pełnomocnictwo zawieraæ powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

4. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyæ  Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia   oraz rękojmi,
d) określenie zakresu przedmiotu zamówienia przez każdego z członków Konsorcjum,
e) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem    zawieszającym.
UWAGA:
wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisaæ dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  850,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 269[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1.4[MB]
- Dokumentacja techniczna 001-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 002-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 003-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 004-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 005-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 006-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 007-   archiwum ZIP - rozmiar 20 480[kB]
- Dokumentacja techniczna 008-   archiwum ZIP - rozmiar 6 470[kB]
- Przedmiary -   archiwum ZIP - rozmiar 530[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]

UWAGA - Przed rozpoczęciem rozpakowywania archiwum "Dokumentacja techniczna.zip" należy pobraæ wszystkie części (001-008) na dysk lokalny komputera!

Do rozpakowania archiwum proszę używaæ darmowego oprogramowania 7-Zip, można go pobraæ ze strony internetowej producenta - www.7-zip.org

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 27.11.2009r -   dokument PDF - rozmiar 186[kB]

- Modyfikacja SIWZ 02.12.2009r -   dokument PDF - rozmiar 246[kB]

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIA

- Ogłoszenie z zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 444[kB]

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO :

- Pytania i odpowiedzi z dnia 18.11.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 53[kB]
- Pytania i odpowiedzi z dnia 23.11.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 58[kB]
- Pytania i odpowiedzi z dnia 27.11.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 54[kB]
- Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 110[kB]
- Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 77[kB]
- Pytania i odpowiedzi z dnia 04.12.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 64[kB]

 

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/11/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum:

 EKOBUD Sp. jawna Anna Rojek i Marek Gałosz  ul. Z. Kossak - Szatkowskiej  12/45 43-400 Cieszyn,
Przedsiębiorstwo "GRESAN" Krzysztof  Grendowicz Sp. jawna ul. Kreta 5a, 43-450 Ustroń,
Firma Usługowo Handlowa Witold Ryszka ul. Katowicka 207, 43-450 Ustroń

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 1[MB]