strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 12-12-2003


Przetarg nieograniczony: Przygotowanie pomieszczeń przyziemia budynku Domu Gromadzkiego do zagospodarowania.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarach robót:

- Przyziemia i tereny wokół budynku
- Instalacje C.O. i wod. - kan. - piwnica
- Instalacje elektryczne - piwnice

Termin składania ofert:

12-12-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

12-12-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30 czerwca 2004

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 72 poz. 664 z 2002r. z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta:

Zakład Remontowo - Budowlany
JURCZAK - PSZCZÓ£KA sp. jawna
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 90 003,25 zł
słownie: dziewięædziesiąt tysięcy trzy złote i 25/100

z VAT: 96 303,48 zł
słownie: dziewięædziesiąt sześæ tysięcy trzysta trzy złote i 48/100

Gwarancja:
36 miesięcy
słownie: trzydzieści sześæ miesięcy