strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 18-07-2008


ZP341/07/08 - Przetarg nieograniczony : Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji tłocznej - PE 100, O 225, długośæ 3836,71mb - wraz z likwidacją starej oczyszczalni ścieków w Kaniowie i budową pompowni ścieków.

2. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej (tj. Projekcie budowy kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów, Gmina Bestwina, Projekcie konstrukcyjno - budowlany przepompowni ścieków kolektora w sołectwie Kaniów, Projekcie budowlano-wykonawczy przepompowni ścieków kolektora tłocznego w sołectwie Kaniów, Gmina Bestwina - cześæ elektryczna, Projekcie likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina) i Przedmiarze Robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym poniżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, potwierdzonej przez Zamawiającego,  celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów (długości itp.) i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

3. Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały byæ wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.13.00 - 8.

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

18-07-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

18-07-2008 09:00

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 10.10.2008r

Wadium:

50 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 300,00 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt (032) 215 77 07 fax. (032) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 161[kB]
- Załączniki 1 -   archiwum ZIP - rozmiar 46[kB] (Załączniki 1 - 8) 
- Załączniki 2 -   archiwum ZIP - rozmiar 34[MB] (Specyfikacja techniczna,    Dokumentacja projektowa, Przedmiar robót)
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2.25[MB]

UWAGA ! Do otwarcia niektórych załączników wymagane jest oprogramowanie obsługujące format pliku DWG.


Modyfikacja treści SIWZ :

:::   2008-07-11  :::

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) Zamawiający modyfikuje treśæ SIWZ w ten sposób, że:

I. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej; w opisie technicznym skreśla się:

Pkt 5.2. Skrzyżowanie z torami kolejowymi linii Zebrzydowice - Kraków i zastępuje się: Projektem przejścia pod torami kolejowymi linii nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice (teren zamknięty) w Kaniowie; zgodnie z przedmiarem robót.
 
W/w projekt do pobrania poniżej:
>> Projekt_PKP    - 10.7[MB]

II. Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej, uzupełnia się
o Decyzję Nr ZDP 7442/3F/435/98/07 z dnia 17.12.2007 r.

W/w decyzja do pobrania poniżej:
>> Decyzja_NrZDP/7442/3F/435/98/07    - 540[kB]


III. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 8: Wzór umowy skreśla się § 2 ust. 2
i zastępuje się nową treścią.

Poprawioną treśæ załącznika nr 8 Wzór umowy wraz z: Decyzją Starosty Bielskiego Nr 625/08 z dnia 14.04.2008 r., Decyzją Starosty Bielskiego Nr 916/08 z dnia 21.05.2008r. oraz Decyzją Wojewody ¦ląskiego Nr 5/08/B-B
z dnia 11.06.2008r do pobrania poniżej:
>> Wzór umowy + Decyzje    - 1.4[MB]


IV. Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej, uzupełnia się
o uzgodnienie z ENION S.A. nr BE/RD1/ZS/BR/50S3/07 z dnia 06.11.2007r.

W/w uzgodnienie do pobrania poniżej:
>> Uzgodnienie_Nr_BE/RD/1/ZS/BR/50S3/07    - 422[kB]:::   2008-07-10   :::

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) Zamawiający modyfikuje treśæ SIWZ w ten sposób, że:

I. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Specyfikacja techniczna skreśla się:

1. Częśæ: S-03.01.01 - Kanalizacja ciśnieniowa (od strony 1 do 22),
2. Częśæ: S-06.01.02 - Budowa przepompowni ścieków (od strony 1 do 13),
3. Częśæ: S-06.01.04 - Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (od strony 1 do 9),

i zastępuje się nową treścią o tej samej nazwie.

Nowa treśæ części do pobrania poniżej:
1. Częśæ: S-03.01.01 -
>> Kanalizacja ciśnieniowa (od strony 1 do 23)  - 776[kB]
2. Częśæ: S-06.01.02 -
>> Budowa przepompowni ścieków (od strony 1 do 12)  - 121[kB]
3. Częśæ: S-06.01.04 -
>> Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (od strony 1 do 8)  - 112[kB]

II. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.: Projekt kanalizacji tłocznej, załączonym na stronie internetowej www.bestwina.pl,  skreśla się rys. 4.2 : Profil podłużny kanalizacji tłocznej (KT1-KT27) i zastępuje nowym pod nazwą: rys. 4.2: Profil podłużny kanalizacji tłocznej (KT27 - KT 53).

Nowy rys. 4.2 : Profil podłużny kanalizacji tłocznej (KT27 - KT53) do pobrania :
>> rys. 4.2  - 257[kB]Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


:::     11.07.2008r.     :::

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina":

Pytanie 1:
SIWZ - Rozdział V pkt 2 a - jest niezgodny z art. 23 upzp. Modyfikacji również winien ulec zapis pkt 2 d Rozdziału V.

Odpowiedź:
Według interpretacji Zamawiającego pkt 2a, 2d Rozdziału V SIWZ jest zgodny z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Pytanie 2:
SIWZ - Rozdział VI pkt 14 - Wykonawca przedkłada zaparafowany na dowód akceptacji projekt umowy
/zał. nr 8/ czy zatem zgodnie z pkt 3 Rozdziału XIII SIWZ  Zamawiający wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia o braku zastrzeżeń do wzoru umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia o braku zastrzeżeń do wzoru umowy, ponieważ zapis taki znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowo - cenowy, pkt 4.

Pytanie 3:
W związku z krótkim okresem realizacji robót wnioskujemy o skrócenie terminów płatności faktur z 30 na 14 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje termin płatności faktur 30 dni w związku z terminami rozliczeń z WFO¦iGW w Katowicach.

Pytanie 4:
Załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót nie przewiduje kolumny dla cen jednostkowych, podawanych w cenach netto i brutto. W związku z tym, że z dniem 01.01.2008 r. obowiązuje jedna stawka podatku VAT tj. 22 % wnosimy o odstąpienie od podawania przez Wykonawców cen brutto.

Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy może zostaæ sporządzony w cenach netto, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowo - cenowy Wykonawcy winni podaæ łączną cenę netto i brutto.

Pytanie 5:
Występuje rozbieżnośæ zapisów ujętych w:
a/ S.T. S-06.01.02 - pkt 2.1, pkt 2.6.1 i 2.6.2 - mówi o zbiorniku  O 1500
b/ S.T. S-06.01.03 - pkt 5.3.1 oraz "Projekt kanalizacji tłocznej" opis techniczny pkt 6 /str. 26-30/ - mówi
o zbiorniku O 3600.
Prosimy o skorygowanie zapisów i podanie właściwej średnicy pompowni wraz z wyposażeniem technologicznym.

Odpowiedź:
W/w rozbieżności zapisów zostały zmodyfikowane przez Zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. i załączone na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 6:
Czy przejście pod torami wykonaæ zgodnie z technologią w PT czy zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź:
Przejście pod torami wykonaæ zgodnie z przedmiarem robót i Projektem przejścia pod torami kolejowymi linii
nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice (teren zamknięty) w Kaniowie, który dostępny jest na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ. Tym samym skreśla się pkt 5.2. Skrzyżowanie z torami kolejowymi linii Zebrzydowice - Kraków, opisu technicznego do projektu pn.: Wykonanie projektu budowy kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów, Gmina Bestwina.

Pytanie 7:
Brak w przedmiarze robót rur osłonowych przy wykonywaniu przejśæ pod drogami powiatowymi. Czy Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę zastosowania rury PE dwuwarstwowych do wykonywania przejśæ pod drogami powiatowymi.

Odpowiedź:
Należy uwzględniæ wycenę rur osłonowych stalowych w ofercie. Nie dopuszcza się zastosowania rur PE dwuwarstwowych, gdyż Decyzja ZDP Nr ZDP 7442/3F/435/98/07 z dnia 17.12.2007 r.  określa jednoznacznie sposób wykonania (głębokośæ min. 1,5 m w rurze stalowej ochronnej. Decyzję dołączono do dokumentacji na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonawstwa robót sieciowych np. metodą bezwykopową, w ramach tej samej wyceny jednostkowej?

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 9:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach:
a/ SIWZ - Rozdział XI pkt 2 cyt. cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom
b/ wzór umowy § 2 ust. 2 wskazuje, iż rozliczenie robót nastąpi obmiarem powykonawczym
c/ pkt 9 S.T. Częśæ Ogólna - S-00.00.00 mówi o jednostkowej cenie ryczałtowej.
Prosimy o jednoznaczne określenie czy cena kontraltowa jest ceną ryczałtową czy zadanie będzie rozliczane wg ilości obmiarowych tj. faktycznie wykonanych.

Odpowiedź:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ: Formularzu ofertowo-cenowym będzie wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. Zapis § 2 ust. 2 załącznika nr 8: Wzór umowy został zmodyfikowany przez Zamawiającego i zamieszczony wraz z załącznikami tj.: Decyzją Starosty Bielskiego Nr 625/08 z dnia 14.04.2008 r., Decyzją Starosty Bielskiego Nr 916/08 z dnia 21.05.2008r. oraz Decyzją Wojewody ¦ląskiego Nr 5/08/B-B z dnia 11.06.2008r na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 10:
Lokalizacja pompowni głównej jest pod siecią SN. Prosimy o określenie technologii wykonania robót modernizacyjnych w zakresie objętym P.T.

Odpowiedź:
Prace należy wykonaæ według uzgodnienia z ENION S.A. nr BE/RD1/ZS/BR/50S3/07 z dnia 06.11.2007 r.,
tj. … wykonania prac ziemnych w obrębie linii napowietrznej bez użycia sprzętu o wysokim zasięgu. Uzgodnienie dołączono do dokumentacji na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 11:
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych obiektów oczyszczalni, prawdopodobnie ulegną zniszczeniu drogi wewnętrzne i wjazdowa - czy i gdzie ujmowaæ ewentualne koszty napraw, odbudów w/w elementów.

Odpowiedź:
Koszty napraw i odbudowy dróg wewnętrznych i wjazdowych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że ulegną zniszczeniu należy uwzględniæ w ofercie.

Pytanie 12:
Wskazany w opisie technicznym w pkt 6 dostawca pompowni tj. PWP Katowice Sp. z o.o. nie podejmuje się opracowania oferty cenowej na zakres objęty przedmiotem zamówienia, gdyż dane obecnie podane w S.T. dla pompowni P1 odbiegają od parametrów pierwotnie proponowanych przez w/w dostawcę o innym wyposażeniu technologicznym. W nawiązaniu do wymagań szczegółowych w S.T. S-06.01.03 ppky 2.1 a dot: kompletu dostawy urządzeń jednej firmy, prosimy o podanie innych dostawców, których kompletna oferta spełniałaby wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:
W/w rozbieżności zapisów zostały zmodyfikowane przez Zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. i załączone na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie 13:
Dot: Zasilania i sterowania przepompowni ścieków

Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa S-06.01.04 pkt 5:
- prosimy o uściślenie zapisów zawartych w pkt j.w.
- zasilanie pompowni P1 ma byæ zrealizowane przez AQUA w Bielsku-Białej - pakt 5.3
- jaki zakres robót elektrycznych ma byæ ujęty w poz. Przedmiaru 13.4 w nawiązaniu do S.T. wskazanej w poz. przedmiaru Nr S. 05.01 01 dot: innych robót /odbudowa nawierzchni dróg i chodników/. Tu wyraźnie zostały pomylone branże.

Odpowiedź:
- Specyfikacja techniczna szczegółowa S-06.01.04 pkt 5 została zmodyfikowana przez Zamawiającego w dniu 10.07.2008 r. i załączona na stronie internetowej www.bestwina.pl w załączniku Modyfikacja treści SIWZ. Określa ona min. wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych (pkt 5), w tym również wykonania zasilania pompowni w energię elektryczną (pkt 5.3).
- Co do całego zakresu robót, które należy ująæ w poz. przedmiaru nr 13.4 należy odnieśæ się do specyfikacji technicznej szczegółowej S-06.00.00, a nie jak błędnie podano w przedmiarze do S-05.01.01.
- Jeśli chodzi o zakres robót elektrycznych ujętych w poz. przedmiaru 13.4 należy odnieśæ się do specyfikacji technicznej S-06.01.04 (do wersji poprawionej).


:::   09.07.2008r.   :::     

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina":

W rozdziale VI SIWZ "Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców" w pkt.6 zapisany jest warunek, który mówi, że należy dołączyæ:
"Wykaz zrealizowanych, jako główny wykonawca: co najmniej jedno zadanie, w okresie ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, wg zał. nr 4. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia Zamawiający rozumie:
- wykonanie sieciowych inwestycji liniowych podziemnych o długości co najmniej 3500 m wraz z przejściami pod przeszkodami (np. przewierty pod drogami, ciekami wodnymi lub torami kolejowymi),
- budowę pompowni ścieków.

Pytanie 1:
Czy warunek dotyczący długości i wartości w/w przykładowych prac musi wynikaæ z jednej referencji, czy też można wyodrębniæ kilka zadań i połączyæ referencje tak aby ich łączna suma dała wymagany zakres?

Odpowiedź:
Warunek dotyczący długości w/w przykładowych prac musi wynikaæ z wykonania jednego zadania dotyczącego budowy sieci o długości co najmniej 3500 mb, popartego referencją.

Pytanie 2:
Czy warunek dotyczący sieciowych inwestycji liniowych będzie spełniony jeżeli w zał. nr 4 wykaże się oddzielnie zadania związane z  budową sieci liniowych dł. 3500 mb oraz zadania związane z przekroczeniem przeszkód terenowych (tj. przewierty pod drogami, ciekami itp.)

Odpowiedź:
Tak, warunek dotyczący sieciowych inwestycji liniowych będzie również spełniony jeżeli w zał. nr 4 wykaże się oddzielnie zadanie związane z budową sieci liniowych o długości co najmniej 3500 m oraz zadanie związane z przekroczeniem przeszkód terenowych (np. przewierty pod drogami, ciekami itp.).

Pytanie 3:
Czy warunek budowy pompowni ścieków można uznaæ jako równoważny z budową pompowni wód powierzchniowych?

Odpowiedź:
Tak, warunek budowy pompowni ścieków będzie uznany za równoważny z budową pompowni wód powierzchniowych.
Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/07/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:
1. REZBUD PUH Eugeniusz Rezik
 43-512 Janowice ul. Janowicka 75 - Partner główny

2. PK "KOMBEST" Sp. z o.o.
43-512 Bestwina ul. Plebańska 12

3. AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
 43-300 Bielsko-Biała ul. W. Witosa 118


Cena oferty :

bez VAT:  1 603 115,25 zł
słownie:  jedenmilionsześæsettrzytysiącestopiętnaściezłotych 25/100

z VAT:  1 955 800,61 zł
słownie:  jedenmiliondziewięæsetpięædziesiątpięætysięcyosiemsetzłotych 61/100

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 547[kB]