strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-06-2019


Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przedszkola w Bestwinie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Termin składania ofert:

02-07-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

02-07-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.10.2019 r.

Wadium:

60 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Dokumentacja techniczna


Data: 24-06-2019


Odpowiedzi na pytania


Modyfikacja SIWZ


Zmodyfikowany załącznik nr 7


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Data: 02-07-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia