strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 10-05-2004


Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont obiektu Przedszkola w Kaniowie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont obiektu Przedszkola w Kaniowie.

 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.
 2. Opracowanie audytu energetycznego.
 3. Aktualizację podkładów geodezyjnych terenu, na którym zlokalizowane jest Przedszkole.
 4. Dokumentacja winna dotyczyæ robót ogólnobudowlanych, takich jak:
  • docieplenie elewacji i otynkowanie,
  • remont dachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • zmniejszenie otworów okiennych,
  • roboty zewnętrzne w zakresie małej architektury, zagospodarowania i uzbrojenia terenu (przyłącza),
  • remont ogrodzenia i ciągów pieszych,
  • wykonanie drenażu zewnętrznego opaskowego, poprawienie skuteczności izolacji poziomych i pionowych w przyziemiu,
  • wymiana posadzek,
  • adaptacja pomieszczeń w suterenach obiektu na lokale użytkowe,
  • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń,
  • malowanie ścian,
  • wymiana urządzeń sanitariatów,
  • wymiana posadzek i obłożenie ścian w sanitariatach,
  • wymiana kotłowni i zmiana pomieszczenia kotłowni,
  • wyposażenie obiektu,
  • przystosowanie obiektu dla dzieci niepełnosprawnych,
  • przystosowanie jednej sali gimnastycznej do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
 5. Roboty instalacyjne:
  • wymiana instalacji c.o. i c.w.u., wody, kanalizacji,
  • wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do nowego sposobu użytkowania,
  • przegląd i dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego do wymogów,
  • instalacja teletechniczna i alarmowa,
  • wymiana instalacji odgromowej,
  • przygotowanie instalacji RTV.
 6. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 7. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
 8. Ilośæ egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk
 9. Zamówienie obejmuje także sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumentacji (w roku 2005).

Termin składania ofert:

10-05-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

10-05-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

15 listopada 2004

Wadium:

- zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 5 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia

Zamawiający zorganizuje spotkanie wykonawców w obiekcie Przedsdzkola, przy ul. Batalionów Chłopskich 15a

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 kwietnia o godz. 12.00


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Pracownia Projektowa - Kosztorysowa
Nadzór i Usługi Ogólnobudowlane
ANDRZEJ DEC
44 - 100 Gliwice
ul. Niedbalskiego 11/5

Cena oferty:

bez VAT: 36 000,00 zł
słownie: trzydzieści sześæ tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 43 920,00 zł
słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięæset dwadzieścia złotych i 00/100

w tym:

a. za wykonanie 5 kompletów dokumentacji projektowej:
bez VAT: 34 000,00 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100

z VAT: 41 480,00 zł
słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i 00/100

b. za pełnienie nadzoru autorskiego:
bez VAT: 2 000,00 zł
słownie: dwa tysiące złotych i 00/100

z VAT: 2 440,00 zł
słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych i 00/100