strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 22-08-2003


Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi rolniczej - ul. Wielodroga na odcinku o długości 815m

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi rolniczej - ul. Wielodroga na odcinku o długości 815m.

Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem do specyfikacji oraz w Projekcie Budowlanym, który jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7).

Termin składania ofert:

22-08-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

22-08-2003 10:45

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

15 pa¼dziernika 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 90% ; gwarancja - 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

P.P.H.U. ASFALTOR
T. Paździora, A.Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice- Dziedzice
Cena wybranej oferty:

bez VAT: 89 275,00 zł
słownie: osiemdziesiąt dziewięæ tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięæ złotych 00/100

z VAT: 95 524,25 zł
słownie: dziewięædziesiąt pięæ tysięcy pięæset dwadzieścia cztery złote i 25/100

Gwarancja:

48 miesięcy słownie: czterdzieści osiem miesięcy