strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 01-12-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”.

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do:
a. Kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43–512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
b. Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43–512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
c. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bestwinie, 43–512 Bestwina, ul. Szkolna 11,
d. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bestwinie, 43–512 Bestwina, ul. Szkolna 8,
e. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Janowicach, 43–512 Janowice, ul. Korczaka 2,
f. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Janowicach, 43–512 Janowice, ul. Janowicka 100,
g. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kaniowie, 43–514 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15,
h. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Kaniowie, 43–514 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15a,
i. Punktu wydawania posiłków w Klubie Dziecięcym „PUCHATEK” w Kaniowie, 43–514 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15a.

Zamówienie podzielone jest na 9 części. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
• Część I    Warzywa i owoce
CPV 15300000-1    Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV 03212100-1    Ziemniaki

• Część II    Warzywa korzeniowe obrane
CPV 0322111         Warzywa korzeniowe

• Część III    Pieczywo
CPV 15811000-6    Pieczywo

• Część IV    Ryby i mrożone artykuły spożywcze
CPV 15220000-6    Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryby
CPV 15330000-0    Przetworzone owoce i warzywa
CPV 15331170-9    Warzywa mrożone

• Część V    Jaja
CPV 03142500-3    Jaja

• Część VI    Mięso, wędliny i drób
CPV 15110000-2    Mięso
CPV 15130000-8    Produkty mięsne
CPV 15131130-5    Wędliny
CPV 15112100-7    Świeży drób

• Część VII    Mleko, produkty mleczarskie i nabiał
CPV 15500000-3    Produkty mleczarskie
• Część VIII     Pozostałe artykuły spożywcze
CPV 15800000-6    Różne produkty spożywcze

• Część IX  Produkty mączne (wyroby garmażeryjne świeże)
CPV 15851000-8 Produkty mączne

Termin składania ofert:

09-12-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

-

Termin otwarcia:

09-12-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

-

Termin realizacji:

od 03.01.2022 roku do 30.06.2022 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

7818478d-b681-48cd-a5e3-b4348b9dbf8d


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania