strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-02-2016


Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosowaæ jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach.

2. Remont nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną obejmuje m.in. :
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach;
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia;
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
- odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

3. Remont warstwy ścieralnej mieszanką mineralno - bitumiczną przy użyciu rozściełacza obejmuje m.in. :
- rozbiórka mechaniczna zniszczonej warstwy ścieralnej (frezarka lub innym sprzętem mechanicznym)
- zacięcie piłą mechaniczną nawierzchni na początku i na końcu remontowanego odcinka
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwiezieniem ewentualnego gruzu lub destruktu;
- skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową
- transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej (AC 11S) w jednej warstwie o średniej grubości 5 cm, 
- zagęszczenie ułożonej mieszanki;
- posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią;
- odwiezienie gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

4. Usuwanie ubytków kruszywem i mieszanką mineralno - bitumiczną:
- rozbiórka mechaniczna zniszczonych warstw bitumicznych i podbudowy tłuczniowej (frezarką lub innym sprzętem mechanicznym) o głębokości do 40 cm (5 cm nawierzchni oraz 35 cm podbudowy tłuczniowej)
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63 mm grubości 15 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm grubości 10 cm
- ułożenie nawierzchni MMB AC 11S grubości 5 cm.

5. Remont lub wykonanie poboczy z kruszywa lub destruktu:
- wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu lub przygotowaniu podłoża pod pobocze na szerokości min. 0,50 m od krawędzi nawierzchni jezdni
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 mm grubości min. 15 cm lub wykonanie pobocza z destruktu z grubości 15 cm wraz ze skropieniem powierzchni destruktu emulsja asfaltową z jednoczesnym zagęszczeniem zabudowanego materiału.

6. Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków, deformacji i innych uszkodzeń pozimowych wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

8. W załączniku nr 1a - "Formularz cenowy" został wskazany zakres minimalny zamówienia, który zamawiający na pewno zamówi oraz zakres maksymalny zamówienia, do którego będzie mógł byæ powiększony do realnych potrzeb Zamawiającego.

9. Zakres robót do wykonania, zlecany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych poleceń Zamawiającego.

10. Podstawą rozliczenia poszczególnych części robót będzie każdorazowo: protokół odbioru robót, zestawienie wykonanych remontów na terenie gminy Bestwina, atesty na wykorzystane materiały.

11. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  lecz muszą spełniaæ wszystkie normy oraz byæ o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

07-03-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-03-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do dnia 15.12.2016 r.

Wadium:

- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 90
Gwarancja    -10

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

 

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 200[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 753[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 471[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2016-03-08

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) - przetarg nieograniczony - ST.271.002.2016, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład
Produkcyjno - Usługowo - Handlowy
"BETONIT" Edward Grygierczyk
ul. ¦lepa 10
43-502 Czechowice - Dziedzice

- Zawiadomienie o wyborze oferty -