strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-06-2006


Przetarg nieograniczony "Budowa drogi - Kaniów ul. Ks. Wieczorka"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi -Kaniów ul.Ks.Wieczorka

2. CPV: 45.23.31.42-6

3. Zakres prac:

- Roboty pomiarowe
- Roboty ziemne
- Wykonanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gr.warstwy -15cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego-po zagęszczeniu - grubośæ 10cm,
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. po zagęszczeniu 20cm,
- Budowa studni chłonnych z kregów o śr. 1,0m 

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz
przedmiar robót stanowiące odpowiednio załącznik A oraz załącznik B do niniejszej SIWZ.

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych: sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

Termin składania ofert:

26-06-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

26-06-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin realizacji:

12 tygodni od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 18 fax. (32) 215 77 12 - Bożena Stankiewicz

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 98[kB]

Uwaga - Zgodnie z art.42 ust.2 PZP zamawiający przekaże SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Adam Roj
ul. Sportowa 33
43 - 512 Bestwinka
NIP: 652-101-29-77

Cena wybranej oferty: 98 408,79 zł
słownie :  dziewięæ osiem cztery zero osiem i 79/100 

w tym VAT: 6 437,96 zł
słownie :  sześæ cztery trzy siedem i 96/100

Termin wykonania zamówienia:
12 tygodni od dnia podpisania umowy