strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-01-2005


Zapytanie o cenę: "Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006.

2. W zakres usługi wchodzi:

a. czyszczenie poboczy, chodników i kratek ściekowych,
b.  niszczenie chwastów herbicydami przy poboczach i na chodnikach

3. Uwagi dodatkowe:

Nawierzchnie przeznaczone do czyszczenia znajdują się przy drogach gminnych, placach, parkingach i pętli autobusowej. Czyszczenie powinno odbywaæ się 1 raz w roku. £ączna powierzchnia przeznaczona do oczyszczenia wynosi 38 744,25 m2, przy czym nawierzchnia asfaltowa - 28 130,75 m2, a nawierzchnia betonowa (kostka betonowa, brukowa) - 10 613,5 m2.  Czyszczenie poboczy odnosi się tylko do powierzchni jezdni przylegającej do chodnika. Na drogach, przy których nie znajduje się chodnik czyszczenia nie dokonuje się (to samo dotyczy niszczenia chwastów herbicydami). Szczegółowy wykaz robót będących przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku A do niniejszej specyfikacji i.w.z. Może zachodziæ ewentualnośæ jednostkowego wykonywania zadania .

Termin składania ofert:

28-01-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

28-01-2005 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 grudnia 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno - Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43  - 512 Bestwina

Cena oferty:

a. Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników (wg załącznika A, pkt I) - krotnośæ 1 raz w roku:
cena bez VAT: 33 500,00 zł
słownie:  trzydzieści trzy tysiące pięæset złotych i 00/100
cena z VAT: 40 870,00 zł
słownie:  czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 00/100

b. Czyszczenie kratek ściekowych(wg załącznika A, pkt II) - krotnośæ 1 raz w roku:
cena bez VAT: 9 500,00 zł
słownie:   dziewięæ tysięcy pięæset złotych i 00/100
cena z VAT: 11 590,00 zł
słownie:  jedenaście tysięcy pięæset dziewięædziesiąt złotych i 00/100

c. Niszczenie chwastów herbicydami przy poboczach i na chodnikach (wg załącznika A, pkt III) - krotnośæ 1 raz w roku
cena bez VAT:  1 500,00 zł
słownie:  jeden tysiąc pięæset złotych i 00/100
cena z VAT: 1 830,00 zł
słownie:  jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych i 00/100

Złożono 3 oferty.