strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-10-2004


Przetarg nieograniczony: "Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwina, ul. Górska - boczna"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwina, ul. Górska - boczna

Sumaryczna długośæ - 280 mb - nawierzchnia asfaltowa.

Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o przedmiar robót i projekt techniczny.

Termin składania ofert:

08-10-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

08-10-2004 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

1 miesi±c od podpisania umowy

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" S.C.

ul. Kaniowska 23

43 -  502 Czechowice - Dziedzice

 

Cena oferty:          

 

bez  VAT:                 45 601,74 zł

słownie:                  czterdzieści pięæ tysięcy sześæset jeden złotych i 74/100

 

z VAT:                    55 634,12 zł

słownie:                  pięædziesiąt pięæ tysięcy sześæset trzydzieści cztery złote i 12/100