strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-05-2019


Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do:
a. Kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
b. Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
c. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 11,
d. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8,
e. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2,
f. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 100,
g. Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie, 43-512 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15.

 

Zamówienie podzielone jest na 8 części. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- Część I Warzywa i owoce
CPV 15300000-1    Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV 03212100-1    Ziemniaki

 

- Część II Warzywa korzeniowe obrane
CPV 0322111 Warzywa korzeniowe

 

- Część III Pieczywo
CPV 15811000-6    Pieczywo

 

- Część IV Ryby i mrożone artykuły spożywcze
CPV 15220000-6    Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryby
CPV 15330000-0    Przetworzone owoce i warzywa
CPV 15331170-9    Warzywa mrożone

 

- Część V Jaja
CPV 03142500-3    Jaja

 

- Część VI Mięso, wędliny i drób
CPV 15110000-2    Mięso
CPV 15130000-8    Produkty mięsne
CPV 15131130-5    Wędliny
CPV 15112100-7    Świeży drób

 

- Część VII Mleko, produkty mleczarskie i nabiał
CPV 15500000-3    Produkty mleczarskie

 

- Część VIII Pozostałe artykuły spożywcze
CPV 15800000-6    Różne produkty spożywcze

Termin składania ofert:

28-05-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-05-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.12.2019 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 28-05-2019


Informacja z otwarcia ofert


Data: 29-05-2019


Informacja z otwarcia ofert - po poprawkach omyłek


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia