strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-11-2003


Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Bialskiej w Bestwinie.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Bialskiej w Bestwinie.

Termin składania ofert:

14-11-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

14-11-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 lipca 2004r.

Wadium:

9 600,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

KOMBEST Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43 - 512 Bestwina


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 74 200,00 zł
słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych i 00/100

z VAT: 79 394,00 zł
słownie: siedemdziesiąt dziewięæ tysięcy trzysta dziewięædziesiąt cztery złote i 00/100


28 listopada 2003r. wniesiono pisemny protest dotyczący wyboru ww. oferty.
Postępowanie przetargowe zostaje zawieszone do dnia 5 grudnia 2003r.

5 grudnia 2003r. po rozpatrzeniu pisemnego protestu Zamawiający uwzględnił protest i powtórzył oprotestowaną czynnośæ, tj. wybór oferty najkorzystniejszej. W wyniku ponownej oceny ofert wybrano ofertę firmy:

Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych "ZRiB"
Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34 - 313 Międzybordzie - Bialskie


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 92 188,95 zł
słownie: dziewięædziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i 95/100

z VAT: 98 642,18 zł
słownie: dziewięædziesiąt osiem tysięcy sześæset czterdzieści dwa złote i 18/100