strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-09-2013


Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina". Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

2. £ączna długośæ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
- kanał Dz 315 mm PVC/PE   L = 1859,50m
- kanały Dz200 mm PVC/PE   L = 12 139,50m
- kanały Dz160 mm PVC   L =  4927,00m
- rurociąg Dz 250mm PE   L = 916,50m
- rurociąg Dz 160mm PE   L = 171,00m
- rurociąg Dz 125mm PE   L = 18,00m
- rurociąg Dz 50mm PE   L = 105,00m

3. Pompownie sieciowe szt 4 i 1 przepompownia przydomowa.
- Pompownia PD1 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, dwie pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia PD2 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, dwie pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia PBN8 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, dwie pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia PBN12 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, trzy pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia przydomowa DN 800 zbiornik PE, jedna pompa, zasilanie elektryczne.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w pasie drogowym dróg gminnych ( ul. Zaułek, Zacisze, Rzeczna, Plebańska, Polna, Dolna, Sikorskiego, Ludowa, Godynia, Gospodarska), w pasie dróg powiatowych (ul. Witosa, Kościelna, Hallera, Gospodarska) oraz na działkach będących własnością osób fizycznych w miejscowości Bestwina. Na kolektorach kanalizacji sanitarnej należy zabudowaæ studnie kanalizacyjne tworzywowe PP fi 1000mm i fi 600mm z kinetą PE. Kanały grawitacyjne Dz160mm zostały zakończone studnią fi 425mm. Budowa przewiduje odtworzenie nawierzchni dróg po zakończeniu robót kanalizacyjnych.

5. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

6. Powyższy zakres rzeczowy uwzględnia zmiany wprowadzone projektem zamiennym, który powstał z uwagi na odległy czas od wykonania pierwotnej dokumentacji projektowej do ogłoszenia przetargu.

INNE UWARUNKOWANIA:
  
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaæ materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

3. Niniejsze zadanie jest częścią projektu, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4. Z uwagi na powyższe, wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia  harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w dniu podpisywania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

5. Harmonogram rzeczowo— finansowy musi uwzględniaæ wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia i zawieraæ wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy.

Oprócz robót określonych w materiałach przy realizacji zamówienia należy wykonaæ następujące czynności:

6. wytyczyæ trasę sieci i wykonaæ geodezyjną dokumentację powykonawczą,

7. opracowaæ projekt czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz ponosiæ opłaty związane z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót,

8. wykonaæ inspekcję kanałów sanitarnych grawitacyjnych kamerą TV i sporządziæ dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej na płycie CD,

9. ponosiæ koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej do celów budowy,

10. wykonaæ dokumentacje fotograficzną terenu przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny byæ wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.
 
11.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45233140-2 Roboty drogowe,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Termin składania ofert:

10-10-2013 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

10-10-2013 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 31.10.2014

Wadium:

300 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b. b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 166[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 271[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar81[MB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 809[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 633[kB]

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO

- Odpowiedzi na pytania - 01.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 40[kB]
- Załączniki do odpowiedzi na pytania z 01.10.2013r. -  archiwum ZIP - rozmiar 440[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 03.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 33[kB]
- Załącznik do odpowiedzi na pytania z 03.10.2013r. -  archiwum ZIP - rozmiar 144[kB]

 

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 01.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 95[KB]

 

- Zmodyfikowany załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robot -  dokument DOC - rozmiar 115[KB]
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 01.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 77[KB]

 

 

- Protokół z otwarcia ofert - 10.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 149[KB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:
Lider: KAN-EKO Sp. z o.o. ul. Katowicka 207,
43-450 Ustroń
Członek Konsorcjum: Firma Usługowo Handlowa Witold Ryszka 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207

- Zawiadomienie o wyborze oferty -