strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-04-2007


Zapytanie o cenę : "Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2007-2008"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2007- 2008.
Powyższe czynności obejmowaæ będą swym zasięgiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

2. W zakres usługi wchodzi:

a. koszenie trawników,
b. pielęgnacja trawników dywanowych,
c. grabienie liści i zanieczyszczeń (wraz z wywozem na składowisko odpadów),
d. koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
e. utrzymanie krzewów - żywopłotów.

Termin składania ofert:

26-04-2007 10:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-04-2007 10:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31.12.2008r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:
Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zm.) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/12/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno-Komunalnego S.C.
Ul. Plebańska 21
43-512 Bestwina

Cena oferty :

a. Wygrabienie liści i zanieczyszczeń (wg załącznika A, pkt I)  - krotnośæ: 2 razy w roku

cena bez VAT: 12 375,00 zł
słownie:  dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięæ złotych 00/100

cena z VAT: 12 746,25 zł
słownie:  dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści sześæ złotych 25/100

b. Ręczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt II) - krotnośæ: 6 razy w roku

cena bez VAT: 104 835,00 zł
słownie:  sto cztery tysiące osiemset trzydzieści pięæ złotych 00/100

cena z VAT: 107 980,05 zł
słownie:  sto siedem tysięcy dziewięæset osiemdziesiąt złotych 05/100
c. Mechaniczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt III) - krotnośæ: 3 razy w roku

cena bez VAT: 11 250,00 zł
słownie:  jedenaście tysięcy dwieście pięædziesiąt złotych 00/100

cena z VAT: 11 587,50 zł
słownie:  jedenaście tysięcy pięæset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100

d. Koszenie chwastów  i jednorocznych samosiewów (wg załącznika A, pkt IV) - krotnośæ: 2 razy
w roku

cena bez VAT: 7 500,00 zł
słownie:  siedem tysięcy pięæset złotych 00/100

cena z VAT: 7 725,00 zł
słownie:  siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięæ złotych 00/100

e. Pielęgnacja trawników dywanowych (wg załącznika A, pkt V) - krotnośæ: 10 razy w roku

cena bez VAT: 44 250,00 zł
słownie:  czterdzieści cztery tysiące dwieście pięædziesiąt złotych 00/100

cena z VAT: 45 577,50 zł
słownie:  czterdzieści pięæ tysięcy pięæset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100

f. Pielęgnacja krzewów - żywopłotów (wg załącznika A, pkt VI) - krotnośæ: 1 raz w roku

cena bez VAT: 1 350,00 zł
słownie:  jeden tysiąc trzysta pięædziesiąt złotych 00/100

cena z VAT: 1 390,50 zł
słownie:  jeden tysiąc trzysta dziewięædziesiąt złotych 50/100

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 257[kB]