strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 02-02-2016


Przetarg nieograniczony : "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 


90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Termin składania ofert:

10-02-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

10-02-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2018 r.

Wadium:

20 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:

a) cena ofertowa  - 96 pkt
b) Czas realizacji reklamacji - 4 pkt

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 13[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 205[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 3.8[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 520[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 08.02.2016r.    dokument PDF - rozmiar 920[kB]
- Nowy załącznik nr 13

MODYFIKACJA SIWZ

- Ogloszenie o zmianie ogloszenia 08.02.2016r. -   dokument PDF - rozmiar 117[KB]
- Zmiana treści SIWZ 08.02.2016r. -   dokument PDF - rozmiar 304[KB]
- SIWZ po zmianach 08.02.2016r. -   dokument PDF - rozmiar 440[KB]
- Zmodyfikowany załącznik nr 9 - wzór umowy -   


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2016-02-15

- Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania -