strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 02-11-2010


Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów - Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięædziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 s Kaniów - Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince.

Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów - Bestwina  ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince", Uchwała Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizacje zadania dotyczącego wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały tj. umowa nr 608/2010 z dnia 23 września 2010r.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a. Harmonogram spłat rat kapitałowych:

2011r.
I rata  - 15.03.2011r. -  43 750,00 zł
II rata  - 15.06.2011r. -  43 750,00 zł
III rata  - 15.09.2011r. -  43 750,00 zł
IV rata  - 15.12.2011r. -  43 750,00 zł

2012r.
I rata  - 15.03.2012r. -  43 750,00 zł   
II rata  - 15.06.2012r. -  43 750,00 zł
III rata  - 15.09.2012r. -  43 750,00 zł
IV rata  - 15.12.2012r. -  43 750,00 zł

b.  Całośæ kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego do dnia 26.11.2010r.  w złotych /PLN/ na rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina nr rachunku  78 8453 0002 0000 1717 2000 0010, po przedłożeniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku.

c. Zamawiający - Kredytobiorca zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

d. Spłata odsetek następowaæ będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

e.  Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

f. Zakłada się możliwośæ wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. O wcześniejszej spłacie kredytu (całości lub części) Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Kredytodawcę) z 7 dniowym wyprzedzeniem.

g. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględniæ rok kalendarzowy równy 365 dni.

h.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową.

3. Zamawiający otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty przez Gminę kredytu na w/w zadanie

4. Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy, na pisemny wniosek, inne dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej oraz do zawarcia umowy kredytowej.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

66.11.30.00-5  Usługi udzielania kredytu

Termin składania ofert:

15-11-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

15-11-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Do dnia 26.11.2010 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 353038-2010 z dnia 02.11.2010r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  4,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 172[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 20[kB]
- Uchwała w sprawie pomocy finansowej -   archiwum ZIP - rozmiar 44[kB]
- Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie pomocy finansowej -   archiwum ZIP - rozmiar 96[kB]
- Uchwała w sprawie zaciągnięcia kradytu -   archiwum ZIP - rozmiar 42[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 09.11.2010r. -   dokument PDF - rozmiar 200[KB]

 

OG£OSZENIE O ZMIANIE OG£OSZENIA

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 215[KB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 08.11.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 81[kB]
- Sprawozdania_za_2008_i_2009.zip -
- Opinia_RIO_za_2008_i_2009.zip -
- Sprawozdania_za_I_polrocze_2010.zip -
- Opinia_RIO_za_I_polrocze 2010.zip -
- Sprawozdania_za_3_kwartal_2010.zip -
- Uchwala_nr_XLVII_319_10.zip -
- Uchwaly_RIO_1.zip -
- Uchwaly_RIO_2.zip -
- Zestawienie_pozyczek.zip -


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/16/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice -Bestwina
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Słowackiego 14

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -