strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-07-2006


Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy: Bielska-Zielona w Bestwinie

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy: Bialska - Zielona w Bestwinie

CPV: 45.23.13.00-8

Zakres prac:

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy:
Bialska - Zielona w Bestwinie - ciągi główne - etap I

Długośæ łącznie 425 mb

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

26-07-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-07-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2006-10-31

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 103[kB]

UWAGA

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie:
"Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina ul. Bialska - ul. Zielona - etap I"


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treśæ SIWZ w ten sposób, że

 Rozdział III pkt 1 "Opis przedmiotu zamówienia" otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szkolnej, Leszczynowej, Ofiar Wojny
w Bestwinie - jest to etap I zadania polegającego na połączeniu ul. Bialskiej i ul. Zielonej.

- PE  O 110 x 10 mm: 400,5 mb
- PE  O   63 x 10 mm:   24,5 mb
- PE  O   40 x 10 mm: 115,5 mb

 Wspólny słownik zamówień         CPV: 45.23.13.00-8.

Rozdział VI pkt 2 "Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców" otrzymuje brzmienie:

2. Kosztorys ofertowo-cenowy wykonany w oparciu o załączony przedmiar robót.


 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/21/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P. K. "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 66 666,68 zł
słownie : sześæ sześæ sześæ sześæ sześæ i 68/100

z VAT : 71 333, 35 zł
słownie : siedem jeden trzy trzy trzy i 35/100

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy