strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-07-2004


Remont szkoły podstawowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont Szkoły Podstawowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.
 2. Roboty muszą byæ wykonane zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną:
  • Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Kaniowie - przedmiar robót
  • Roboty budowlane kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kaniowie - przedmiar robót,
  • Modernizacja piwnic w Szkole Podstawowej w Kaniowie - roboty elektryczne - przedmiar robót,
  • Szkoła Podstawowa w Kaniowie - technologia kotłowni - przedmiar robót,
  • Projekt budowlany technologiczny kotłowni gazowej,
  • Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa w Kaniowie,
  • Termoizolacja budynku szkolnego wraz z robotami towarzyszącymi - przedmiar robót,
  • Wewnętrzna instalacja gazowa - przedmiar robót
  • Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej.
  • Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa - przedmiar robót
  • Projekt budowlany instalacji wody ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wodociągowej i instalacji przeciwpożarowej.
  • Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania - sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym
  • Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym - instalacja C.O. - przedmiar robót
  • Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Kaniowie - wyprawa żywiczna - mineralna na lamperiach, dodatkowa elewacja, adaptacja części piwnic na pomieszczenia magazynowe - przedmiar robót
 3. UWAGA: Wymagane pozwolenie na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kaniowie Zamawiający uzyska do czasu rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
 4. Zamawiający zwoła spotkanie wykonawców.
 5. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2004 o godz. 1100 w budynku Szkoły Podstawowej w Kaniowie, przy ul. Batalionów Chłopskich
 6. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
 7. Informację z zebrania zamawiający doręczy niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

Termin składania ofert:

23-07-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

23-07-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

10 miesiêcy licz±c od dnia podpisania umowy

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Zamówienie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 90 z dnia 07.06.2004 pod pozycją 27271


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Remontowo - Budowlany JURCZAK - PSZCZÓ£KA Sp. j.
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 749 523,23 zł
słownie: siedemset czterdzieści dziewięæ tysięcy pięæset dwadzieścia trzy złote i 23/100

z VAT: 914 418,34 zł
słownie: dziewięæset czernaście tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 34/100

Gwarancja:

 • na elementy konstrukcyjne: 5 lat
 • na wszystkie pozostałe: 3 lata