strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-12-2005


Przetarg nieograniczony: " Opracowania geodezyjne i kartograficzne dla gminy Bestwina w latach 2006 - 2008"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonywanie aktualizacji map,
b. wykonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
c. wznowienia granic,
d.  wykonywanie podziałów nieruchomości,
e. opracowywanie dokumentacji do czynności prawnych.

2. Powyższe opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmowaæ będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).
3. O konieczności wykonania danej czynności (aktualizacji mapy, wznowienia granic, itp.) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.
4. Termin wykonania danej czynności wynosiæ będzie 45 dni kalendarzowych licząc od wydania zlecenia przez Zamawiającego.
5.  Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

16-12-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

16-12-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

od 02.01.2006 do 31.12.2008

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/28/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "GEOKARD"
43 - 330 Hecznarowice
ul. Krakowska 131

Cena oferty:

a. aktualizacja map (cena za 1 ha)
bez VAT:  470,00 zł
z VAT:   573,40 zł

b. rozgraniczenia nieruchomości (do 5 punktów)
bez VAT:   1100,00 zł
z VAT:   1342,00 zł

c. rozgraniczenia nieruchomości (każdy następny punkt)
bez VAT:   180,00 zł
z VAT:   219,60 zł

d. wykonanie dokumentacji do czynności prawnych
bez VAT:   250,00 zł
z VAT:   305,00 zł

e. wznowienie granic (do 5 punktów)
bez VAT:   700,00 zł 
z VAT:   854,00 zł

f. wznowienie granic (każdy następny punkt)
bez VAT:   150,00 zł
z VAT:   183,00 zł

g. podziały nieruchomości przy konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie jednej
działki
bez VAT:   900,00 zł
z VAT:   1098,00 zł

h. podziały nieruchomości przy konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie każdej
następnej działki
bez VAT:  330,00 zł
z VAT:   402,60 zł

i. podziały nieruchomości bez konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie jednej
działki
bez VAT:   1100,00 zł
z VAT:   1342,00 zł

j. podziały nieruchomości bez konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie każdej
następnej działki
bez VAT:  330,00 zł
z VAT:   402,60 zł