strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 02-06-2006


Przetarg nieograniczony:"Remont ulicy Podlesie i odmulenie rowu przy ulicy Podlesie w Janowicach - gmina Bestwina"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Podlesie i odmulenie rowu przy ulicy Podlesie w Janowicach - gmina Bestwina.
2. Zakres prac:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- górna warstwa podbudowy 10cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego grubośæ 6cm (663,6 m2 = 2,8 x 232m),
- czyszczenie rowów - 211m,
- czyszczenie przepustów - 23m,
- wykonanie poboczy z wysiewek kamiennych gr 15cm - 108,8m2,
- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni (przełom) - 170m2,
- dolna warstwa podbudowy (przełom) - 170m2,
- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego,
- oczyszczenie rowu z namułu - 386m,
- ścinanie poboczy mechaniczne - 193m,
- czyszczenie przepustów - 47,5m.
3. CPV: 45.23.32.20- 7
4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące odpowiednio załącznik A oraz załącznik B do niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

02-06-2006 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

02-06-2006 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31 lipca 2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą staraæ się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/15/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD"
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

Cena oferty:

cena bez VAT : 39 993,24 zł
słownie : trzy dziewięæ dziewięæ dziewięæ trzy i 24/100

z VAT : 48 791,75 zł
słownie : cztery osiem siedem dziewięæ jeden i 75/100

Termin wykonania zamówienia : 31.07.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy