strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 03-10-2008


Przetarg nieograniczony - "Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej. Zakres prac remontowych obejmuje między innymi:

  • roboty rozbiórkowe,
  • rozbudowę ściany szczytowej,
  • wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu,
  • wykonanie nowego poszycia dachu,
  • roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt remontu oraz przedmiar robót.

2. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o projekt remontu, przedmiar robót, specyfikację techniczną, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wspólny słownik zamówień: CPV:

45.26.12.13-0,
45.26.13.10-0,
45.26.13.20-3,
45.26.14.00-8,
45.26.19.10-6.

4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty na użyte materiały budowlane. 
5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 36 miesięcy.

Termin składania ofert:

03-10-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

03-10-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

28-11-2008 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 28,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 146[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 35[kB] (Załšczniki 1 - 7) 
- Projekt remontu -   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]
- Przedmiar robót -   dokument PDF - rozmiar 74[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655)  - przetarg nieograniczony - ZP341/12/08, Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie za art. 93. ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 442[kB]