strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-09-2020


Przetarg nieograniczony: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosować jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

Termin składania ofert:

22-09-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-09-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – sala posiedzeń

Termin realizacji:

do dnia 15.12.2020 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 16-09-2020


Odpowiedzi na pytania


Załącznik nr 1a Formularz cenowy po modyfikacji


Załącznik nr 6 wzór umowy po modyfikacji


Data: 22-09-2020


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia