strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-04-2007


Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Młyńska w Kaniowie"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młyńskiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

2. Powierzchnia ulicy: 717 m2.

3. Zakres prac:
- mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokośæ cięcia 4 cm,
- ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z klińca kamiennego, zagęszczonego mechanicznie, grubośæ warstwy do 5 cm,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV,
- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubośæ warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi z oblaniem krawędzi asfaltem,
- uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie,
- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych.

4. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną na wykonanie nakładki asfaltowej ul. Młyńskiej w Kaniowie, gmina Bestwina, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

5. Wspólny słownik zamówień: CPV: 45.23.32.20-7.
  
6. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

7. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

26-04-2007 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-04-2007 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31-05-2007r

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 6,00 zł.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

- Specyfikacja -   dokument PDF - rozmiar 170[kB]
- Przedmiar Robót -   dokument PDF - rozmiar 912[kB]
- Kosztorys Ofertowy -   archiwum ZIP - rozmiar 47[kB]
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 3 635[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 16 678[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego -   dokument PDF - rozmiar 68[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 roku ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/11/07, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


PPHU "ASFALTOR" S.C.
Tadeusz Paździora & Adam Kruczek
ul. Kaniowska 23
43-502 Czechowice-Dziedzice


Cena oferty:  

bez VAT:  31 630,80 zł
słownie:  trzydzieści jeden tysięcy sześæset trzydzieści złotych 80/100

z VAT:  38 589,58 zł
słownie:  trzydzieści osiem tysięcy pięæset osiemdziesiąt dziewięæ złotych 58/100

 

- Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego - dokument PDF - rozmiar 165[kB]