strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-05-2005


Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Famułkowa w Janowicach"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Famułkowa w Janowicach. Jest to ulica o nawierzchni w znacznej mierze gruntowej łącząca dwie drogi gminne: ul. Pszczelarską i ul. Graniczną.
 
2.  Podstawowe parametry:
- długośæ przebudowanego odcinka - 650m
- średnia szerokośæ przebudowanego odcinka - 3,0m,
- pochylenie daszkowe przebudowanej nawierzchni o spadku 2,0 %,
- pochylenie podłużne ulicy - zgodne z obecnym,
- wyjazd na ul. Pszczelarską i Graniczną - trapezowy,
- pobocza ścięte o pochyleniu ok. 4,0 %.

3. Konstrukcja przebudowanej nawierzchni:
- 5 cm - kliniec 4/31,5 mm (zaklinowanie warstwy wierzchniej),
- 20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie - tłuczeń 31,5/63 mm,
- 15 cm - warstwa odcinająco - wzmacniająca (wymiana gruntu) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem ziaren łamanych w ilości min. 30 %,
- podłoże gruntowe rodzime wyprofilowane i dogęszczone.

4. CPV: 45.23.31.42  - 6 oraz 45.23.32.20 - 7
 
5. Zamówienie należy wykonaæ według:
a.  projektu wykonawczego, 
b.  przedmiaru robót.

6. Wykonawca nie może powierzyæ żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:

20-05-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

20-05-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

31 sierpnia 2005

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/13/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
ADAM ROJ
43 - 512 Bestwinka

Cena oferty:

cena bez VAT:   63 423,37 zł
słownie:                sześædziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i 37/100

cena z VAT:   77 376,51 zł
słownie:          siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześæ i 51/100

Termin wykonania zamówienia:
31 sierpnia 2005

Gwarancja:
24 miesiące