strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 20-08-2004


Przetarg nieograniczony: Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Zakres zamówienia:

  1. wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaniów w gminie Bestwina,
  2. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz prawomocnego pozwolenia na budowę,
  3. pełnienie funkcji inwestora zastępczego w latach 2004, 2005 i 2006 - do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumentacji,
  4. pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumnetacji.

Termin składania ofert:

20-08-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

20-08-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

8 miesiêcy od daty podpisania umowy (dotyczy projektu bud.)

Wadium:

5 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Zamówienie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 103 z dnia 28.06.2004 pod pozycją 30506


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
"¦RODOWISKO"

ul. Harcerska 6a

43 - 300 Bielsko - Biała

 

Cena oferty:          

 

bez VAT:                  433 000,00 zł

słownie:                    czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych i 00/100

 

z VAT:                      528 260,00 zł

słownie:                    pięæset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześædziesiąt złotych i 00/100

 

w tym:

 

a.         za dokumentację projektową:

 

bez VAT:                 223  000,00 zł

słownie:                   dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100

z VAT:                      272 060,00 zł

słownie:                   dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześædziesiąt złotych i 00/100

 

b.        za pełnienie nadzoru autorskiego:

 

bez VAT:                 30  000,00 zł

słownie:                   trzydzieści tysięcy złotych i 00/100

z VAT:                      36 600,00 zł

słownie:                   trzydzieści sześæ tysięcy sześæset złotych i 00/100

 

c.         za pełnienie funkcji inwestora zastępczego:

 

bez VAT:                 180  000,00 zł

słownie:                   sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100

z VAT:                      219 600,00 zł

słownie:                   dwieście dziewiętnaście tysięcy sześæset złotych i 00/100