strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 07-07-2003


Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w sołectwie Bestwinka

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w sołectwie Bestwinka

Termin składania ofert:

07-07-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

07-07-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 31 pa¼dziernika 2003

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) – przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. z o.o.
ul. Plebańska 2
43 - 512 Bestwina

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 119 000,00 zł
słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 127 330,00 zł
słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 00/100

Gwarancja:
36 miesięcy słownie: trzydzieści sześæ miesięcy