strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 10-06-2011


Przetarg nieograniczony : "Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska w Gminie Bestwina o długości 1 177,5 m.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót przewidzianych projektem obejmuje m.in.:
- zjazdy do posesji,
- zjazdy publiczne (skrzyżowania z ulicami),
- chodnik wraz z odwodnieniem,
- zatokę autobusową
- kanalizację deszczową,
- drenaż z przewodem drenarskim DN  110,
- przebudowę sieci teletechnicznej napowietrznej oraz przebudowę kabli optotelekomunikacyjnych,
- wykonanie kanału deszczowego,
- wycinkę drzew.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym powyżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

5. Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp.
  
6. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

7. Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbaæ o stan techniczny i prawidłowośæ oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

8. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

9. Niniejsze zadanie będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011".
Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu
z zamawiającym.

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 11 13 00 - 1 Roboty rozbiórkowe
45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 23 31 20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45 25 56 00 - 5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45 23 16 00 - 1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych

Termin składania ofert:

28-06-2011 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

28-06-2011 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Do 10.11.2011r.

Wadium:

65 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej

Kryteria oceny: Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  800,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok.    nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 127[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 148[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 75[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 388[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.9[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 20.06.2011r. -   Dokument PDF - rozmiar 205[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.4.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Miedziana 5
40-321 Katowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -