strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Bestwina ul. Kościelna

2023-02-15

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 16 lutego 2023r.  do 9 marca 2023r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 1256/4 o powierzchni 0,0624 ha, obręb Bestwina, położonej w Bestwinie przy ulicy Kościelnej 63, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00049389/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.