strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-07-2016


Przetarg nieograniczony : "Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+000 do 0+950 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 roku"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+000 do 0+950 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 r.

2. Szczegółowy zakres prac:
- odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem,
- odbudowa stanowisk postojowych,
- odbudowa zjazdów w ciągu odbudowywanego odcinka ul. Podzamcze,
- odbudowa uszkodzonej kanalizacji deszczowej.

3.  Odbudowa ul. Podzamcze odbędzie się na odcinku od ul. Krakowskiej do ul Leszczynowej tj. od km 0+000,00 do km 0+950,00. Odcinek przeznaczony do odbudowy wyniesie 950,00m. Szerokośæ jezdni wyniesie od 3,0 do 6,0 m na prostej i 4,5m na łuku poziomym a na skrzyżowaniach zmienna jak w stanie istniejącym. Nawierzchnia jezdni będzie odbudowana jak w stanie istniejącym tj. z betonu asfaltowego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt  wykonawczy, projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)- branża drogowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych(SST) - kanalizacja deszczowa, które stanowią integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaæ materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

8. Wybrany wykonawca w dniu podpisywania umowy będzie zobowiązany do:

a. sporządzenia i przedłożenia zestawienia rzeczowo-finansowego robót (wzór zestawienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). Wytyczne w sprawie przedmiotowego zestawienia rzeczowo— finansowego określone zostały przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, 
b. sporządzenia i przedłożenia kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

9. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 "FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY" (załącznik nr 1 do SIWZ).

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  budowę i roboty ziemne
45.23.31.42-6- roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

11-08-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

11-08-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 15.11.2016r.

Wadium:

12 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 96
Gwarancja    - 4

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 203[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 116[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 112[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 570[kB]

- Protokół z otwarcia ofert - 11.08.2016 r. -  dokument PDF


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2016-08-23

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)  - przetarg nieograniczony - ST.271.008.2016, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

      
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Eksportowe
"WIKOS" Jerzy Strzelec
ul. Zatorska 62, Olszyny, 32-551 Babice

 

- Zawiadomienie o wyborze oferty -