strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-04-2015


Przetarg nieograniczony : "Odbudowa ul. Pisarzowickiej w km 0+000 do km 0+060 i od km 0+190 do km 0+530 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Janowice"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na odbudowie ul. Pisarzowickiej wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Janowice. Przedmiotowa ulica rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Janowicką oraz kończy się na skrzyżowaniu z ul. Czernichowską. Odbudowa drogi obejmuje dwa odcinki: I odcinek od km 0+000 do km 0+060 i II odcinek od km 0+190 do km 0+530.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę istniejącego zagospodarowania pasa drogowego,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego istniejącej podbudowy jezdni,
- oczyszczenie rowów,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltobetonowej,
- wymianę przepustu pod koroną drogi i pod zjazdami,
- wykonanie utwardzonych poboczy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowiæ jedynej podstawy wyceny oferty. Sposób obliczenia ceny oferty został określony przez Zamawiającego w Rozdziale XII SIWZ (Opis sposobu obliczania ceny).

4. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji zadania.

5. W czasie prowadzenia robót budowlanych droga będzie oznakowana na czas budowy zgodnie z opracowaną przez wykonawcę do tego celu organizacją ruchu.

6. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

7. Jeżeli Oferent dostrzegłby błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.

8. Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej - służącej do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy wymaganych minimalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz technologii, które wykonawca może zastosowaæ lub równoważne.

9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazaæ spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p.

10. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty i certyfikaty na wbudowane i użyte materiały.

11. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 "FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY" (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

13. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia w dniu podpisywania umowy: a) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

14. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.31.42-6- roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

23-04-2015 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

23-04-2015 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 05.08.2015 r.

Wadium:

6 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 95%
Gwarancja - 5%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 225[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 97[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 559[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 730[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 15.04.2015 r.    dokument PDF - rozmiar 40[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2015-04-29

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.003.2015, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlano -Drogowo- Mostowe
"DROG-BUD" Franciszek Fryc
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3

- Zawiadomienie o wyborze oferty -