strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 09-11-2004


Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bestwina w sezonie 2004/2005 oraz 2005/2006"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bestwina w sezonie 2004/2005 oraz 2005/2006:
- odśnieżanie,
- zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi, szronu,
- likwidowanie warstw zlodowociałego i ubitego śniegu.

Do właściwego utrzymania dróg wymagane jest odśnieżanie pługami, posypywanie żużlem z domieszką 30% soli.

Termin składania ofert:

09-11-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

09-11-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

sezon zimowy 2004/2005 oraz 2005/2006

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

REZBUD P.U.H.

Eugeniusz Rezik

43 - 512 Janowice

ul. Janowicka 75

 

Cena oferty:          

 

a.         1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - ciągnik opłużony:

bez VAT:                 38,00 zł

z VAT:                     40,66 zł

b.        1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - ciągnik z rozsiewaczem (żużel):

bez VAT:                 70,00 zł

z VAT:                     74,90 zł

 

c.         1 m-g akcji czynnej jednostki do posypywania i odśnieżania - ciągnik z rozsiewaczem
(żużel + domieszka 30% soli)
:

bez VAT:                 145,00 zł

z VAT:                     155,15 zł