strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 26-02-2013


Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów.
W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

• ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
• uchwały Sejmiku Województwa ¦ląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla Województwa ¦ląskiego 2014",
oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy:
• uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. nr XXV/189/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
• uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. nr XXV/188/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów.
  
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia -   - 313[kB]

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

 

90000000, 90513100,
90514000, 90512000,
34928480  

Termin składania ofert:

09-04-2013 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

09-04-2013 09:30

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

Od 01.07.2013 do 31.12.2014

Wadium:

40 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, opisanych szczegółowo w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowiæ będzie nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 930[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 270[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 136[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 5.9[MB]

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 7.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 114[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 11.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 184[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 13.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 132[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 15.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 57[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 22.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 52[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 11.03.2013r. -   dokument PDF - rozmiar 400[KB]

- Zmodyfikowany załącznik nr 6 - projekt umowy -   


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.001.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -