strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-09-2003


Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Grobel Borowa i ul. Słoneczna w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina

Zamawiający:

Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Przedmiot zamówienia:

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Grobel Borowa i ul. Słoneczna w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

Termin składania ofert:

05-09-2003 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego, pok. nr 2

Termin otwarcia:

05-09-2003 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego, pok. nr 7

Termin realizacji:

31 maja 2004

Wadium:

10 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąæ udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) – przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. z o.o.
ul. Plebańska 2
43 - 512 Bestwina

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 135 000,00 zł
słownie: sto trzydzieści pięæ tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 144 450,00 zł
słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięædziesiąt złotych i 00/100