strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-08-2021


Przetarg nieograniczony: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina” – dwie części: Część 1 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, Część 2 - obsługa i wyposażenie PSZOK w Kaniowie oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina. Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 1 obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy oraz dostarczanie ich do Instalacji Regionalnej – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, w terminie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest obsługa i wyposażenie PSZOK w Kaniowie przy ul. Młyńskiej oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, w terminie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SWZ. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów,  
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z    gospodarstw domowych
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

Termin składania ofert:

21-09-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

21-09-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wadium:

Część 1 - 30 000,00 zł, część 2 – 8 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

4152a452-f407-4fc4-a57a-fb51abaafd96


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia