strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 17-12-2008


Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Bestwina w 2009 roku"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. wykonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
b. wykonywanie podziałów nieruchomości bez konieczności postępowania rozgraniczeniowego,
c. wykonywanie podziałów nieruchomości przy konieczności postępowania rozgraniczeniowego,
d. wykonywanie wznowień granic,
e. sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
f. wykonywanie aktualizacji map do celów projektowych,
g. prace nietypowe (poza w/w zakresem).

2. Powyższe opracowania obejmowaæ będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (tj. sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

3. O konieczności wykonania zadań opisanych w pkt 1 Wykonawca będzie powiadamiany w formie odrębnych zleceń.

Termin składania ofert:

17-12-2008 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

17-12-2008 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny:
Cena - 100%


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - zapytanie o cenę - ZP341/18/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Usług Geodezyjnych
GEORYS S.C.
43-385 Jasienica 845

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu -    PDF - 899[kB]