strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-06-2010


PRZETARG NIEOGRANICZONY: "PRZEKSZTAŁCENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH W KANIOWIE"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych byłej żwirowni w Kaniowie i przystosowanie ich do potrzeb tworzonego Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych.    

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę:
a. prace porządkowe i demontażowe polegające na rozbiórce nawierzchni drogi dojazdowej na odcinkach prac instalacyjno - przyłączeniowych, rozbiórkę pomostów nadwodnych, rozbiórkę pawilonu gastronomicznego,
b. roboty ziemne polegające m.in. na formowaniu nasypów, przygotowaniu podłoża pod plażę piaszczystą, przygotowaniu podłoża pod boiska do siatkówki plażowej, pod plac zabaw, pole namiotowe,
c. wykonanie schodów terenowych A i B.
d. wykonanie konstrukcji trybuny sportowej - południowej,
e. wykonanie pomostów drewnianych w części A i B.
f. wykonanie 1 segmentu basenu kąpielowego z pomostów pływających, wraz z dnem siatkowym,
g. wykonanie boisk do kajak - polo,
h. wykonanie i montaż trapów dla basenu kąpielowego i dla boisk do kajak - polo,
i. wyposażenie, na które składa się dostawa i montaż pawilonów sanitarnych, montaż siedzisk sportowych na trybunach, wyposażenie placu zabaw, montaż ławek oraz elementów wyposażenia sportowego,
j. instalacje wod - kan  obejmują m.in. prace polegające na  wykonaniu wykopów liniowych wraz z podłożem pod trasy instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonaniu przyłącza wody, montażu rurociągów instalacji wodnej, montażu zbiorników bezodpływowych, wykonaniu rurociągów instalacji kanalizacyjnej dla pawilonów P2, P3,
k. instalacje elektryczne obejmujące m.in. prace polegające na wykonaniu przełożenia istniejącego kabla zasilającego, wykonaniu zasilania obiektów, montażu słupów oraz latarń oświetleniowych zewnętrznych, wykonaniu złącza kablowo - pomiarowego oraz montaż zestawów zasilających.  

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym powyżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.
Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego.

5. Niniejsze zadanie jest częścią projektu objętego Programem Rozwoju Subregionu Południowego, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦ląskiego na lata 2007-2013.
Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu z zamawiającym.

UWAGA
Zadanie pn.: "Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie" zostało podzielone  na dwa etapy:
Zakres robót - etap I
Zakres robót - etap II.

Niniejsze zamówienie obejmuje zakres robót - etap  I. Wobec powyższego z dokumentacji technicznej należy wyodrębniæ zakres robót dotyczący etapu I, zgodnie z przedstawionym sposobem etapowania inwestycji.

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonów
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne  

7. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  Gmina Bestwina, sołectwo : Kaniów, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

15-07-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

15-07-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 - sala posiedzeń

Termin realizacji:

do 31.05.2012 r.

Wadium:

60 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 189352-2010 z dnia 30.06.2010r
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  300,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 271[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 1.8[MB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 370[MB]
- Przedmiary robót etap I -   dokument PDF - rozmiar 5.8[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.5[MB]


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 02.07.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 60[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 07.07.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 92[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 12.07.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 92[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/11/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


"Chemobudowa - Kraków" S.A. 
30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 24

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 505[kB]