strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 29-09-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2021/2022 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu „Akcji zima” należy wykonać zamiatanie chodników na terenie gminy, zamiatanie dróg gminnych i poboczy dróg. 

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

90.62.00.00-9 -  usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 -  usługi usuwania oblodzeń
90.61.10.00-3 -  usługi sprzątania ulic
 

Termin składania ofert:

07-10-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

07-10-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

Od podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

79ea84c2-3b03-42e3-8750-901116397d1f


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania