strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 25-03-2011


Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegaæ będzie na:
a)  remoncie cząstkowym emulsją i grysami na drogach gminnych, 
b)  remoncie cząstkowym dróg gminnych mieszankami mineralno - bitumiczną na gorąco,
c)   przebudowie przełomów drogowych typu średniego oraz typu ciężkiego.

3. Zamówienie należy wykonaæ w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące: przebudowy przełomów drogowych typu ciężkiego i typu średniego, remontu cząstkowego mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco typu beton oraz remontu cząstkowego emulsją i grysami, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiany przez Zamawiającego pisemnie.

5. Termin realizacji poszczególnych zadań wraz z ich rozliczeniem ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia i nie będzie przekraczał 21 dni od daty wydania zlecenia.

6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 12 miesięcy.

7. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ atesty na wykorzystane materiały. 

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg

- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:

11-04-2011 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

11-04-2011 09:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - sala posiedzeń

Termin realizacji:

Do 31.12.2011r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej
8. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
9. Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny: Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 114[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 64[kB]
- Dokumentacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 114[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.1.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P. P.H.U. "ASFALTOR" s. c.
T. Paździora & P. Paździora
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kaniowska 23

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -