strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 03-06-2005


Przetarg nieograniczony: "Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pomost do apteki"

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i matek z dzieæmi do Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pomost do apteki w Bestwinie przy ulicy Szkolnej nr 6.
Zakres robót:
- wykonanie komory windy,
- dostawa i montaż dźwigu i obudowy z drzwiami przystankowymi (ilośæ przystanków 5),
- wykonanie betonowego łącznika (pomostu) między jednym z przystanków windy a pomostem apteki,
- roboty adaptacyjne w piwnicy, na parterze i piętrze (wymiana stolarki drzwiowej do gabinetów lekarskich, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, montaż okien, wyburzanie i wykonanie ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gres, malowanie, itp.),
- roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczna)
- roboty zewnętrzne (chodnik, krawężniki, itp.)

Opis funkcji i parametry techniczne windy.
Dźwig obsługiwaæ będzie wszystkie kondygnacje Ośrodka Zdrowia. Dźwig dostępny będzie z poziomu terenu. Na poziomie parteru dodatkowo będzie możliwośæ wyjścia na pomost łączący Ośrodek Zdrowia
z apteką. Winda obsługiwaæ będzie cztery poziomy: piwnicę, poziom parkingu, parter i piętro. Dobudowa dźwigu związana jest z likwidacją pomieszczenia magazynowego w piwnicy, likwidacją sanitariatu na parterze i likwidacją gabinetu lekarskiego na piętrze. Na parterze zaprojektowano dodatkowy sanitariat dla osób niepełnosprawnych o specjalistycznym wyposażeniu dostępny bezpośrednio z komunikacji ogólnej.
W komunikacji ogólnej, na korytarzach zaprojektowano poręcz dla osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne proponowanego dźwigu:
- wymiary platformy - 1100 x 1600 mm,
- wymiary zewnętrzne szybu - 1460 x 1730 mm,
- udźwig - 300 kg,
- ilośæ przystanków - 4,
- zasilanie - 220 na 380 V,
- moc zasilania - 2,2 kW,
- sterowanie mikroprocesorowe 24 V,
- napęd śrubowy,
- szyb - konstrukcja samonośna, przeszklenie szkłem bezpiecznym w ramach aluminiowych, malowanie proszkowe.

CPV:  29221610-3, 45313000-4, 45000000-7.
Zamówienie należy wykonaæ według projektu technicznego i przedmiaru robót. Do SIWZ załączono przedmiar robót oraz istotne na etapie przygotowania oferty fragmenty projektu:
- opis techniczny dobudowy dźwigu,
- rysunki - rzuty poszczególnych kondygnacji (inwentaryzacja, dobudowa, modernizacja)
- instalacje sanitarne - opis techniczny,
- instalacje elektryczne - opis techniczny.

Termin składania ofert:

03-06-2005 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

03-06-2005 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

5 miesiêcy od daty podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 25 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda
przetargi@bestwina.pl


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/14/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"P L A W I A"
Al. Roździeńskiego 90
40 - 203 Katowice

Cena oferty:

cena bez VAT: 150 154,02 zł
słownie: sto pięædziesiąt tysięcy sto pięædziesiąt cztery złote i 02/100

cena z VAT: 183 187,90 zł
słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i 90/100

Termin wykonania zamówienia:

31 października 2005
Gwarancja:

na urządzenie dźwigowe: 24 miesiące
na roboty budowlane:  36 miesięcy