strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-05-2010


Przetarg nieograniczony : "Remont sali w budynku Przedszkola w Kaniowie"

Zamawiający:

Gmina Bestwina - Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15.       

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) Roboty ogólnobudowlane,
b) Roboty instalacyjne polegające na wykonaniu:
-  instalacji elektrycznej,
-  instalacji centralnego ogrzewania,
-  wentylacji.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Uwaga:
Pomiędzy projektem technicznym, a przedmiarami robót występują różnice dotyczące następujących robót:
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych
w salce głównej,
- oświetlenie LED na suficie podwieszanym z płyt gipsowo-kartonowych w salce głównej.
W/w roboty nie będą realizowane w ramach zadania objętego niniejszym zamówieniem.

5. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

45.21.42.10-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.26.23.00-4, 45.22.30.00-6, 45.42.10.00-4,  45.26.00.00-7, 45.43.21.00-5,   45.44.21.00-8.

7. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Kaniów, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:

26-05-2010 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

26-05-2010 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 27.08.2010 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 117261-2010. z dnia 11.05.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
  
Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  66,00 zł.
Opłatę można wnieśæ w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 167[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 70[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 13.9[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/06/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"IZOBUD"
ul. ¦w. Floriana 12
43-512 Bestwinka

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 474[kB]