strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 16-05-2012


Przetarg nieograniczony: "Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody pitnej w Kaniowie - etap I"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i zabudową agregatu prądotwórczego, modernizacją pompowni wody uzdatnionej, polegającą na montażu nowego zestawu hydroforowego z kompletnym wyposażeniem w pomieszczeniu istniejącej pompowni wody z włączeniem zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizację rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody pitnej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina przewiduje się w dwóch etapach.
Zakres robót przewidzianych do realizacji w  I etapie obejmuje m.in.:

a) budowę zbiornika retencyjnego Zb4 pojemności czynnej 700m3,
b) budowę zbiornika czerpalnego z rurociągiem ssącym i koszem ssawnym,
c) budowę rurociągów technologicznych zewnętrznych umożliwiających prawidłową eksploatację zbiorników i ich współpracę z zestawem pompowni,
d) modernizację pompowni wody uzdatnionej polegającej na montażu nowego zestawu hydroforowego z kompletnym wyposażeniem w pomieszczeniu istniejącej pompowni wody z włączeniem zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej,
e) ukształtowanie terenu przy zbiorniku Zb4, budowę dróg i placów manewrowych bez nawierzchni asfaltowej,
f) demontaż ogrodzenia,
g) zasilanie energetyczne, AKPiA i częściowe oświetlenie terenu stacji wodociągowej (agregat prądotwórczy, kablowe linie energetyczne).

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze robót stanowiących integralną częśæ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zał. nr 9. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Jego wykorzystanie do sporządzenia oferty wymaga weryfikacji z projektem.

4. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów  i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

5. Oferent nie może wykorzystywaæ błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomiæ Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.
  
6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dotyczy materiałów, dla których określono znak towarowy) jednak o parametrach i jakości równoważnej do materiałów zaproponowanych przez Zamawiającego.

7. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawiæ deklaracje zgodności na wbudowane i użyte materiały. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbaæ o stan  techniczny i prawidłowośæ oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

9. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaæ okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy i dostaw wody do sieci przez stację uzdatniania, przez cały czas trwania robót.

11. Roboty częściowo prowadzone będą w obiekcie czynnym i terenie objętym działalnością P.K. "KOMBEST" Sp. z o. o. i uczęszczanym przez interesantów Przedsiębiorstwa, dlatego wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót, zwłaszcza wejścia do budynku i ciągów komunikacyjnych.

12. Niniejsze zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego pod nazwą "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007-2013" oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu
z zamawiającym i eksploatatorem Stacji Uzdatniania Wody. Natomiast po zrealizowaniu zadania Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu różnicowego, wykazującego różnice pomiędzy projektem budowlanym, a stanem faktycznym.


13. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 
45 25 21 26 - 7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 22 30 00 - 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45 33 20 00 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe

45 31 11 00 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 31 12 00 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

Termin składania ofert:

31-05-2012 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

31-05-2012 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - sala posiedzeń - pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 30.10.2012 r.

Wadium:

40 000,00 zł

Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartośæ zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 156788-2012 z dnia 16.05.2012r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 126[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 176[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 58[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 21[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZ¡CE POSTÊPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 40[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.003.2012, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Henryk Jurczak Sp. jawna
43-353 Porąbka
ul. Bukowska 24

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -